Google
ไอที

Google ทุ่มเงินกว่า 800 ล้านเหรียญธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

Spread the love

ล่าสุด วงการเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google ได้ประกาศความมุ่งมั่นในการทุ่มงบกว่า 800 ล้านเหรียญ เพื่อช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจกขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs: Small and Medium Business), รัฐบาล และองก์กรด้านสุขภาพ ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนี้

Google ได้มอบเงิน สนับสนุนโครงการ Ad Grants ของ Googleจำนวน 250 ล้านเหรียญ เพื่อช่วยองค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) และหน่วยงานราชการกว่า 100 แห่งทั่วโลก ได้การนำเสนอขอ้มูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

ได้มอบเงิน 20 ล้านเหรียญ ใน Ad Credits (เครดิตเงินเสมือนสำหรับใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ) ให้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และสถาบันการเงินชุมชน (community financial institution) เพื่อช่วยในการประกาศเกี่ยวกับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (Relief Fund)

Google ยังได้ทุ่มเงินในด้านอื่น ๆ ดังนี้

200 ล้านเหรียญ : ในกองทุนรวม (Investment Fund) ขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และสถาบันการเงิน (Financial Institution) เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) 340 ล้านเหรียญ : ในเครดิตของ Google Ads เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) ใช้งานแอคเคาท์ไปได้จนถึงสิ้นปี 2020 นี้ 20 ล้านเหรียญ : ในเครดิตของ Google Cloud สำหรับ สถานบันการศึกษาและนักวิจัยที่กำลังหารักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัส COVID-19 นี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *